Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Integritetspolicy

Denna integritetpolicy beskriver hur NA Svensson / måleributiken org.nr 556014-3256, behandlar dina personuppgifter. NA Svensson / måleributiken kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

1 . VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

NA Svensson / måleributiken är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

  

2 . VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

• Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.

• Mottagare nyhetsbrev, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev.

• Intressesökande, dvs. den privatperson som anmäler intresse av en utbildning.

• Kunder och samarbetspartners, dvs. de privatpersoner som är, eller är företrädare för, befintliga eller framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om NA Svensson / måleributikens produkter.

• Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

 

 3 . VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

 

3.1 För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

• IP-nummer och information om din användning av NA Svensson / måleributikens webbplatser.

 

3.2 För dig som är mottagare nyhetsbrev

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som mottagare nyhetsbrev:

• E-postadress, samt

• IP-nummer och information om din användning av NA Svensson / måleributikens webbplatser.

 

3.3 För dig som är intressesökande, kund, samarbetspartner eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som intressesökande, kund, samarbetspartner eller leverantör:

• Namn,

• Personnummer,

• Kundnummer,

• Kopia på ID/körkort,

• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer, samt

• Uppgifter om kreditvärdighet,

• Hälsouppgifter, så som allergier, samt

• Bilder inom ramen för kamerabevakning. För ytterligare information avseende kameraövervakning se specifik information i NA Svensson / måleributikens lokaler som kameraövervakas.

 

 

4 . VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar NA Svensson / måleributiken personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner eller leverantör till NA Svensson / måleributiken är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

 

4.2 NA Svensson / måleributiken inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på våra webbplatser, mottagare nyhetsbrev, intressesökande, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

4.3 NA Svensson / måleributiken inhämtar och behandlar personuppgifter i form av bilder inom ramen för kamerabevakning tillhörande dig som kund, samarbetspartner eller leverantör som besöker någon av våra anläggningar i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, upptäcka och förebygga brott. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet, kunna visa på om ett brott begåtts samt förhindra brott. Vårt

intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som följer av en tryggare butik.

 

4.4 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att NA Svensson / måleributiken har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av NA Svensson / måleributikens bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

 

4.5 För det fall behandling av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, så som behandling av känsliga uppgifter, inhämtar vi det separat.

 

 

5 . HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1 NA Svensson / måleributiken lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

 

5.2 NA Svensson / måleributiken sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar NA Svensson / måleributiken personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. NA Svensson / måleributiken kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot NA Svensson / måleributiken som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som NA Svensson / måleributiken tror kan vara av intresse för dig.

 

5.3 NA Svensson / måleributiken sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör i form av bilder inom ramen för kamerabevakning i högst 3 månader efter att du besökt någon av NA Svensson / måleributikens lokaler. Därefter raderas personuppgifterna om dig.

 

5.4 NA Svensson / måleributiken sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och mottagare nyhetsbrev tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar NA Svensson / måleributiken dina personuppgifter snarast möjligt.

 

 

6 . VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för NA Svensson / måleributikens berättigat intressen. NA Svensson / måleributiken förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt

personuppgiftsansvarigt, med NA Svensson / måleributiken gemensamt personuppgiftsansvarigt eller NA Svensson / måleributikens personuppgiftsbiträde.

 

7 . VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1 NA Svensson / måleributiken kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.

 

 

8 . COOKIES

8.1 När du besöker våra webbplatser använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

 

8.2 NA Svensson / måleributiken använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

 

8.3 NA Svensson / måleributiken använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig.

 

8.4 NA Svensson / måleributiken sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

 

 

9. PROFILERING

NA Svensson / måleributiken kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt lämplig lagstiftning.

 

 

10 . VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

 

10.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till NA Svensson / måleributiken i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. NA Svensson /

måleributiken kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan NA Svensson / måleributiken komma att ta ut en administrationsavgift.

 

10.2 Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att NA Svensson / måleributiken behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

 

10.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

 

10.4 Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

 

10.5 Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit NA Svensson / måleributiken som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

 

10.6 Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades NA Svensson / måleributiken kan även ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter (se vår redogörelse ovan), varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

 

10.7 Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

 

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

 

 

11. ÄNDRINGAR AV POLICYN

NA Svensson / måleributiken förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer NA Svensson / måleributiken informera om detta på lämpligt sätt.

  

12 . KONTAKTA NA Svensson / måleributiken

12.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta NA Svensson / måleributikens kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

 

Kontaktuppgifter

Namn: Anette Östman, AB NA Svensson

Adress: Box 1014, 611 29 Nyköping

Telefonnummer: 08-608 93 00

E-postadress: anette.ostman@nasvensson.se